Poloha a prírodné podmienky

Takmer celé územie RZMO Rudohorie (okrem obcí Vyšný Klátov a Nižný Klátov) spadá pod správu Národného parku Slovenský kras. NP Slovenský kras je najrozsiahlejším a najúplnejšie vyvinutým krasovým územím, nachádzajúcim sa v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria. Pre územie obcí patriacich do RZMO Rudohorie platí teda charakteristika Slovenského krasu.

Plošinatá oblas je rozčlenená vodnými tokmi na sústavu planín, s množstvom povrchových a podzemných krasových javov (škrapy, škrapové polia, krasové jamy, jaskyne a priepasti).

Väčšinu územia obcí nachádzajúcich sa v RZMO pokrývajú listnaté lesy s najviac zastúpeným dubom zimným a plstnatým, hrabom a bukom. Ihličnaté dreviny tvoria len 7 %. Toto územie, ležiace na styku dvoch fytogeografických oblastí (panónskej a západokarpatskej), patrí k floristicky najbohatším oblastiam Slovenska. Krasový fenomén územia sa prejavuje v dominancii xerotermnej flóry na výslnných skalnatých stráòach, hranách a škrapových poliach planín.

V nadväznosti na vývoj rastlinstva sa vytvárali aj pestré životné podmienky pre vývoj živočíšstva. Sú to najmä nižšie skupiny živočíchov, ktoré územiu dávajú prevažne charakter zoocenóz stepného a lesostepného pásma. Tieto sa miestami kontrastne prelínajú s horskými prvkami. Obce tvoriace RZMO Rudohorie majú na severe zväčša charakter vrchoviny a hornatiny a smerom na juh postupne schádzajú do pahorkatiny, ktorá je v niektorých prípadoch odlesnená. Najčastejšie vyskytujúci sa typ pôdy sú hnedozeme, hnedé lesné pôdy a ilimerizované pôdy. V okolí vodných tokov sa vyskytuje aj nivná pôda.

(Zdroj: kolektív autorov, Encyklópedia miest a obcí Slovenska, Lučenec: PS-LINE, 2005)