História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Zlatá Idka

Zlatá Idka vznikla v 14. storočí. Na tomto území boli nájdené rudy, lebo kráľ ¼udovít v roku 1349 udelil všetkým občanom Idy banské práva. Ida Baòu si držal dlhý čas pod svojím dohľadom panovník. V roku 1437 ju dal kráľ Žigmund s inými baòami do nájmu.. Napokon v roku 1459, za panovania kráľa Mateja, získalo Zlatú Idku spolu s lesným majetkom mesto Košice. Celý pozemkový majetok v Zlatej Idke získal erár naspä od mesta Košice v roku 1767. Zlatá Idka bola pôvodne v stredoveku kolonizovaná bezpochyby nemeckými baníkmi. Po úpadku stredovekého dolovania sa tu v 16. storočí nachádza už novšie nenemecké, národnostne zmiešané obyvateľstvo, zaoberajúce sa chovom poľnohospodárskych zvierat, najmä kôz a oviec. Koncom 17. storočia bola Zlatá Idka čisto slovenskou dedinou. V roku 1715 sa tu nachádzalo štyri a v roku 1720 pä poddanských usadlostí. Chotár obce Zlatá Idka patril z aspektu územno – správneho v starších časoch pod Abovsko-turniansku župu. V zmysle nového územno-správneho členenia územia Slovenska, prijatého v roku 1996, patrí predmetný kataster do okresu Košice – okolie a Košického kraja (Zdroj: kolektív autorov, Encyklópedia miest a obcí Slovenska, Lučenec: PS-LINE, 2005).


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Zlatá Idka  Ing. Stanislav Rusnák Zlatá Idka 159, 044 61  Zlatá Idka 055/ 4669 111

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Zlatá Idka 386 1625